Regulamin usługi "Trading Room"

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.   Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z Usługi „Trading Room”

1.2.   Usługa „Trading Room” jest częścią Portalu Internetowego poznajrynek.pl, udostępnianego Użytkownikom przez spółkę I.T.K. Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie przy al. Ujazdowskie 26/3/4, (00-478 Warszawa) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000497811, NIP 676-252-31-88, zwaną dalej „Usługodawcą” lub „I.T.K.”.

1.3.   Usługa „Trading Room” stanowi Usługę w rozumieniu Regulaminu Portalu Internetowego poznajrynek.pl. Do wszystkich kwestii nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Portalu Internetowego poznajrynek.pl. Terminy pisane wielką literą zdefiniowane zostały w Regulaminie Portalu Internetowego poznajrynek.pl.

1.4.   Usługa „Trading Room” kierowana jest wyłącznie do osób pełnoletnich.

2. USŁUGA „TRADING ROOM”

2.1.   „Trading Room” to zamknięta grupa dyskusyjna na komunikatorze Telegram

2.2.   Usługa „Trading Room”, świadczona przez Usługodawcę polega na prowadzeniu grupy, gdzie w czasie rzeczywistym publikowane są analizy, informacje oraz opinie.

2.3.   Usługodawca umożliwia skorzystanie z Usługi „Trading Room” za wynagrodzeniem w wysokości określonej na sub-domenie Usługi „Trading Room” stanowiącą wynagrodzenie za skorzystanie z Usługi „Trading Room” w zakresie opisanym w pkt. 2.2. powyżej.

2.4.   W celu skorzystania z Usługi „Trading Room” Użytkownik powinien dokonać rejestracji poprzez formularz na subdomenie Usługi „Trading Room”. Do rejestracji konieczne jest:

2.4.1.      Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, nazwy użytkownika na komunikatorze Telegram – a w przypadku Użytkowników korzystających z Usługi „Trading Room” w związku z prowadzoną działalnością – także firmy pod jaką działalność jest prowadzona oraz nr NIP; podanie tych danych następuje  wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem Usługi „Trading Room”

2.4.2.      Zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu Usługi „Trading Room” Regulaminu Portalu Internetowego poznajrynek.pl oraz zapoznanie się z Polityką Ochrony Danych Osobowych Usługi „Trading Room” oraz z Ogólną Polityką Ochronny Danych Osobowych Portalu Internetowego poznajrynek.pl;

2.4.3.      Naciśnięcie przycisku  „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – po przyciśnięciu tego przycisku Użytkownik zostanie przekierowany do strony operatora płatności online umożliwiającej dokonanie zapłaty wynagrodzenia za dostęp do Usługi „Trading Room”;

2.4.4.      Otrzymanie przez Usługodawcę wynagrodzenia za dostęp do Usługi „Trading Room” za pomocą systemu płatności online w sposób podany na stronie operatora płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2.5.   Niezwłocznie po zakończeniu procesu rejestracji Usługodawca wysyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania rejestracji. 

2.6.   Rejestracja Użytkownika weryfikowana jest przez Użytkownika najpóźniej do 3 dni  od jej dokonania przez Użytkownika – czas weryfikacji rejestracji jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności – tj. w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy. Usługodawca ma prawo do niezaakceptowania dokonanej rejestracji w przypadku braku miejsc, odwołania Usługi „Trading Room” lub z innych ważnych przyczyn. W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie zwraca uiszczone przez Użytkownika wynagrodzenie i informuje Użytkownika o niezaakceptowaniu rejestracji.  

2.7.   W razie zaakceptowania rejestracji otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie dokonania rejestracji oznacza, iż rejestracja przebiegła prawidłowo.

2.8.   Umowę o świadczenie Usługi „Trading Room” pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika informacji o zaakceptowaniu rejestracji przez Usługodawcę.

 

3.      KORZYSTANIE Z USŁUGI „TRADING ROOM”

 

3.1.   Zamknięta grupa przeznaczone dla Użytkowników Trading Roomu prowadzona będzie przy pomocy komunikatora Telegram i wymaga połącznia z Internetem.

3.2.   Użytkownik Trading Roomu będzie miał dostęp do zamkniętej grupy przez okres 30 dni.

3.3.   Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi „Trading Room” zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nie naruszania praw innych Użytkowników korzystających ze Szkolenia.

3.4.   Użytkownik nie może, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy do świadczenie Usługi „Trading Room”.

3.5.   W przypadku gdy Użytkownik będzie naruszał będzie prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, Usługodawca po uprzednim upomnieniu Użytkownika jest uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do tych elementów Usługi „Trading Room” które umożliwiają Użytkownikowi swobodne wypowiadanie się. W przypadku gdy ww. sytuacja powtórzy się Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Trading Room” ze skutkiem natychmiastowym.

3.6.   Użytkownik nie ma prawa dostarczać żadnych treści bezprawnych w ramach korzystania z Usługi „Trading Room”

 

4.      ODSTĄPIENIE OD UMOWY; ZWROT WPŁACONYCH KWOT

 

4.1.   Użytkownik, będący konsumentem który zawarł umowę o świadczenie Usługi „Trading Room” może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tj. w 14 dni od dnia zawarcia umowy świadczenie Usługi „Trading Room” do zachowania przez terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do wykonania prawa odstąpienia od umowy Użytkownik może (lecz nie musi) wykorzystać formularz stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć także za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając je na adres redakcja@poznajrynek.pl z używanego przez Użytkownika adresu e-mail,  wskazanego, odpowiednio, w pkt. 2.5.1. powyżej.

4.2.   Usługodawca zastrzega, że powołana wyżej Ustawa o prawach konsumenta w art. 38 przewiduje szereg sytuacji, w których konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy – co na zastosowanie również do prawa odstąpienia od umowy na świadczenie „Trading Room”. W przypadku Usługi „Trading Room” szczególne znaczenie ma art. 38 pkt. 13) ww. Ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.3.   Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

4.4.   W każdym przypadku, gdy z niniejszego Regulaminu lub z umowy zawartej z Użytkownikiem na świadczenie Usługi „Trading Room” lub też z przepisów powszechnie obowiązującego prawa Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami - w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

 

5.      WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA SZKOLENIA

 

5.1.   Wszystkie wpisy podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).

5.2.   Prawa do każdego wpisu na zamkniętej grupie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim.

5.3.   Bez uprzedniej zgody uprawnionego podmiotu Użytkownicy mogą korzystać z Trading Roomu i zawartych na nim treści wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:

5.3.1.      zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie jakiejkolwiek wpisu z Trading Roomu (w tym w szczególności w sieci Internet);

5.3.2.      Modyfikowanie, opracowywanie, przerabianie jakiegokolwiek elementu wpisu i upublicznianie go w takiej zmodyfikowanej, opracowanej lub przerobionej formie.  

6. CHARAKTER TREŚCI ZAWARTYCH W SZKOLENIU

6.1.   Treści publikowane w ramach Trading Romou mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są wyrazem osobistych poglądów i doświadczeń ich autorów.

6.2.     Żaden element ani wpis na Trading Roomie nie stanowi rekomendacji ogólnej ani szczególnej (osobistej) w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi (krajowych ani europejskich). Zawarte w Trading Roomie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

6.3.     Usługodawca nie może poznosić żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez Użytkowników na podstawie informacji zaczerpniętych z jakiegokolwiek elementu Trading Roomu.

6.4.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Użytkownika udostępnionych mu informacji i materiałów.

 

7.      WYMAGANIA TECHNICZNE

Niezależnie od wymagań określonych w Regulaminie Portalu Internetowego poznajrynek.pl, do korzystania z Usługi „Trading Room”  potrzebne jest zainstalowanie oraz używanie aplikacji Telegram.

8.      REKLAMACJE; POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 

8.1.   I.T.K. sp. z o.o. rozpatruje reklamacje zgodnie z Regulaminem Portalu Internetowego poznajrynek.pl.

8.2.   Usługodawca informuje, że Użytkownicy będący konsumentami że mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

9. DANE OSOBOWE

Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na Portalu Internetowym poznajrynek.pl zamieszczone zostały w treści Ogólnej Polityki Ochrony Danych Osobowych Portalu Internetowego poznajrynek.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Usługi „Trading Room” zamieszczone zostatały w odrębnej Polityce Ochrony Danych Osobowych Usługi „Trading Room” stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

10.2. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.

10.3. Regulamin Usługi „Trading Room” stanowi integralną cześć Regulaminu Portalu Internetowego poznajrynek.pl.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-  Adresat:  I.T.K. Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie przy al. Ujazdowskie 26/3/4, 00-478 Warszawa, redakcja@poznajrynek.pl

-  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: „Trading Room”

-  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-  Adres konsumenta(-ów)

-  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-  Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

TOP
});